Vanliga frågor

Här hittar du svar på några vanliga frågor om HUMIRA® (adalimumab).

Hur ska HUMIRA användas?

Det förekommer ofta frågor om hur HUMIRA administreras. HUMIRA ges som subkutan injektion (i underhudsfettet), oftast en gång varannan vecka. HUMIRA används mot flera olika sjukdomar. Både injektionspennan och sprutan är förfyllda med rätt mängd läkemedel, färdiga att använda. Före behandlingsstart är det viktigt att patienten får träna på injiceringsteknik med HUMIRA-pennan eller sprutan. Följ injektionsinstruktionerna för HUMIRA (se sidan HUMIRA-injektioner), och bemöt patientens alla frågor kring injektionen.

Vad händer om patienten glömmer bort att ta sin injektion?

Om patienten glömmer bort att ta sin ordinerade HUMIRA-dos enligt uppgjort schema, måste dosen ändå tas så snart som möjligt. Nästa dos tas enligt ursprungsschemat.

Hur länge ska patienten behandlas med HUMIRA?

Frågor om hur länge behandlingen med HUMIRA ska pågå, och om det går att ge periodvis behandling, finns inget generellt svar på. Crohns sjukdom och ulcerös kolit är kroniska och kan kräva lång eller livslång behandling. Kliniska studier har visat att patienter som avbryter sin behandling med HUMIRA ofta får tillbaka sina sjukdomssymtom. Behandlande läkare avgör individuellt behandlingens längd.

Ska man någon gång avbryta behandling med HUMIRA?

Om patienten får en kraftigare infektion under behandlingen med HUMIRA måste du som läkare avgöra om ett uppehåll bör göras. Du måste också bestämma hur långt uppehållet ska vara. Detsamma gäller om patienten ska genomgå en operation eller vaccinera sig. Levande vaccin och HUMIRA får inte tas samtidigt. Influensa- och pneumokockvaccination fungerar dock bra att ge även under pågående HUMIRA-behandling, vilket stöds av genomförd studie.

Är det vanligt med reaktioner på injektionsstället?

Förbered patienten på att det kan ömma lite och sippra ut en liten droppe blod på injektionsstället. Lösningen kan röra sig under huden omedelbart efter det att den injicerats. Dessa reaktioner är normala. Kliniska studier har visat att 12 procent av patienterna som använde HUMIRA upplevde smärta vid injektion, och åtta procent fick hudutslag eller svullnad runt injektionsstället. I de flesta fall var reaktionerna milda. Insticksreaktioner uppträder oftast vid de första injektionerna, därefter blir de ovanliga. Reaktionen påverkar inte effekten av HUMIRA. Patienter som irriteras av injektionerna kan låta pennan ligga framme i rumstemperatur 15–30 minuter före användning.

Hur ska HUMIRA förvaras?

I hemmiljö

HUMIRA ska ligga kvar i sin kartong och förvaras i kylskåp (2–8 °C). HUMIRA får inte frysas. Vid behov kan en HUMIRA förfylld spruta/penna förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 °C) under högst 14 dagar. Viktigt att säkerställa att den skyddas från ljus. När sprutan/pennan tagits ur kylskåpet för förvaring i rumstemperatur, måste den användas inom 14 dagar eller kasseras, även om den stoppas tillbaka i kylskåpet. Tipsa patienten om att skriva upp datumet då sprutan/pennan tas ur kylskåpet för första gången, och datumet då den ska kasseras.

På resa

HUMIRA ska förvaras i en kylväska tillsammans med kylpåsar och ligga kvar i sin kartong inne i kylväskan. Om patienten ska ta med HUMIRA på resa utomlands, ska även intyget ”Jag behandlas med HUMIRA” tas med. Intyget ska undertecknas av läkare. Har du fler frågor om HUMIRA, kontakta din AbbVie-representant.

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-04-08. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.