Säkerhet och risk

Det är sällsynt med allvarliga biverkningar eller reaktioner efter administrering av HUMIRA. Att bli lite röd och svullen vid injektionsstället är inte ovanligt. För mer information om eventuella biverkningar se Fass.se.

HUMIRA har god tolerabilitet

HUMIRA har en väldokumenterad säkerhetsprofil med den största publicerade säkerhetsanalysen för en TNF-hämmare baserad på 78 kliniska studier på över 29000 patienter, samt en lång behandlingserfarenhet1. Idag behandlas mer än 1,2 miljoner patienter med HUMIRA i 85 länder världen över2.

Behandling med HUMIRA är vanligen vältolererat men är inte rätt medicinering för alla. Undvik HUMIRA om patienten:

 • har någon slags infektion – en lokal infektion som finns på ett ställe på kroppen (till exempel bensår) eller en infektion som finns i hela kroppen (till exempel influensa).
 • har eller har haft problem med långvariga eller återkommande infektioner.
 • har eller har haft tuberkulos (TBC) eller varit i nära kontakt med någon som har haft TBC.
 • planerar att vaccinera sig.
 • har en neurologisk sjukdom, som till exempel Multipel Skleros (MS).
 • har haft någon allvarlig hjärtsjukdom eller hjärtsvikt.
 • har en måttlig till svår KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och är eller har varit storrökare (ökad risk för malignitet).

Graviditet och amning

HUMIRA kan användas under graviditet om det finns ett uttalat behov. Det nyfödda barnet kan ha en ökad risk för infektion om det exponerats för HUMIRA under fosterlivet. Barnet rekommenderas i så fall att inte ges levande vaccin t.ex. rotavirus- och tuberkulosvaccin, inom 5 månader efter sista exponeringen för HUMIRA i livmodern.

Adalimumab utsöndras i bröstmjölk i mycket låga koncentrationer och inga effekter förväntas på det ammade barnet. Följaktligen kan HUMIRA användas under amning.

Var uppmärksam på tecken på infektioner

För en person som behandlas med läkemedel som HUMIRA märks inte alltid infektioner lika tydligt som hos i övrigt friska personer. Symtomen på infektioner blir svagare än normalt och det finns en ökad risk för att utveckla infektioner. Det finns också en ökad risk för tuberkulos. Var extra uppmärksam på sjukdomstecken som feber, svullna lymfkörtlar, segdragen hosta eller viktminskning.

Vid svårare infektion under behandling med HUMIRA ska patienten omedelbart kontakta sin läkare. Sådana tecken kan vara feber, sår och trötthetskänsla. Samma sak gäller tecken på neurologisk sjukdom, som kan vara svårigheter att gå, domnings- eller stickningskänsla, dimsyn och/eller ont i ögonen. Vid symtom på hjärtsvikt (andfåddhet eller svullnad i fötterna) ska patienten omedelbart söka vård.

Vanliga biverkningar av HUMIRA

 • Reaktioner vid injektionsstället, exempelvis rodnad, eksem, svullnad, klåda eller blåmärke. Dessa symtom försvinner vanligtvis inom några dagar. Om patienten har ont, är röd eller svullen runt injektionsstället och det inte försvinner inom ett par dagar eller det blir sämre ska han/hon kontakta läkare omedelbart.
 • Infektioner i övre andningsvägarna (bland annat sinusinfektioner)
.
 • Huvudvärk
 • Eksem/besvär med torr hud
 • Illamående
 • Buksmärta
 • Muskel- och skelettsmärta

 Allvarliga biverkningar av HUMIRA

Infektioner:
Det har inträffat allvarliga biverkningar med HUMIRA, bland annat beroende på aktivering av latent tuberkulos. Före medicinering med HUMIRA bör patienten därför tuberkulostestas (vanligen via anamnes, lungröntgen och PPD-test). Om det finns en risk för reaktivering av tuberkulos bör behandling mot tuberkulos sättas in först. Även om tuberkulostestet är negativt ska hälsotillståndet kontrolleras under HUMIRA-behandlingen så att inte tuberkulos utvecklas.

Kontrollera också följande symtom under och efter HUMIRA-behandlingen, då dessa kan vara tecken på bakomliggande infektion eller sjukdom, såsom: långvarig hosta, oförklarlig feber, nattsvettningar, låg temperatur, oförklarlig viktminskning (inklusive minskad massa av kroppsfett och muskler) eller oförklarlig trötthet.

Hjärtsvikt:
En del personer har utvecklat hjärtsvikt eller drabbats av att en befintlig hjärtsvikt förvärrats.

Cancer:
HUMIRA kan öka risken att få vissa cancertyper.

Centrala och perifera nervsystemet:
Vissa personer har utvecklat nya eller förvärrade besvär från centrala och perifera nervsystemet med HUMIRA, t.ex. multipel skleros.

De biverkningar som anges här är inte alla eventuella biverkningar som kan förekomma vid behandling med HUMIRA. För mer ingående information, läs vidare under avsnittet Biverkningar på Fass.se.

Patienten ska omedelbart söka vård vid något av följande symtom på dessa allvarliga biverkningar:

InfektionerFeber, frossa, ovanlig svettning, sjukdomskänsla eller mer trötthet än vanligt, illamående eller kräkningar, diarré, magsmärta, nedsatt aptit eller viktminskning, hosta ev med blod eller slem, andfåddhet, urineringsbesvär, hudsår, sår, muskelvärk, problem med tänderna.

Hjärtsvikt: Andfåddhet, svullnad av vrister eller fötter, plötslig viktökning.

CancerNattliga svettningar, svullna lymfkörtlar i hals, armhålor, ljumske eller andra områden, viktminskning, nya hudlesioner (skador) eller förändring av befintliga hudlesioner (t.ex. fläckar eller fräknar), svår, oförklarlig klåda.

Centrala och perifera nervsystemetDomningar eller stickningar, synförändringar, muskelsvaghet, oförklarlig yrsel.

1. Burmester GR, et al. Poster presenterad på the American College of Rheumatology Annual Meeting, 3-8 november, 2017, San Diego, USA.
2. AbbVie data on file, juni 2019.
HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-04-08. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.