HUMIRA-injektioner

Så här injiceras HUMIRA

HUMIRA injiceras med en förfylld injektionspenna eller spruta. Vanlig dosering är varannan vecka.
 Det är viktigt att patienten lär sig allt om hur pennan/sprutan ska användas innan han/hon lämnar mottagningen, eftersom han/hon sedan ska sköta injektionerna själv.

Efter att pennan/sprutan använts ska den alltid kasseras.

Penna

1. Ta fram det du behöver

 • Ta fram injektionspennan från kylskåpet 15–20 minuter före injektion.
 • Ta fram en spritsudd (finns i förpackningen).

OBS! Kontrollera även utgångsdatum. Använd inte pennan efter angiven månad och år.

2. Förbered injektionsstället

 • Välj ett nytt injektionsställe på lår eller mage, mer än 3 cm från den plats där HUMIRA senast injicerades och minst 5 cm från naveln.

OBS! Injicera aldrig i ett område som är rött, har blåmärken eller känns hårt då det kan tyda på en lokal infektion.

 • Tvätta händerna grundligt med tvål.
 • Torka av området med spritsudden och undvik därefter att vidröra området.

3. Förbered injektionspennan

 • Håll HUMIRA-pennan upprätt med det grå locket märkt 1 uppåt.
 • Studera injektionsvätskan i fönstret, den ska vara klar och ofärgad.

OBS! Pennan får inte användas om vätskan är grumlig, missfärgad, innehåller flagor, har varit fryst eller legat i direkt solljus. Använd inte heller pennan om den tappats eller krossats.

4. Injicera

 • Håll pennan i ett stadigt grepp, mitt på.
 • Ta bort skyddslocken, först det grå locket märkt 1, därefter det plommonfärgade locket märkt 2. Sätt aldrig tillbaka locken innan injektion då dessa kan skada nålen och riskera att avfyra injektionen.
 • Tryck ihop den rengjorda huden och håll stadigt tills injektionen är klar. Tryck stadigt injektionspennan i rät vinkel mot huden med fönstret uppåt.
 • Fortsätt trycka ner pennan under hela injektionen för att förhindra att den flyttas från huden.
 • Tryck in den plommonfärgade knappen när du är redo att injicera.
 • När du hör klicket ska du långsamt räkna till tio (15 för 80 mg-pennan) och hålla kvar 
injektionspennan.
 • När du räknat klart kontrollerar du att hela det gula fältet är synligt i fönstret och att det slutat röra sig. Om inte det gula fältet syns är injektionen inte komplett.
 • Dra injektionspennan rakt ut i samma räta vinkel från huden.
 • Håll en bomullstuss mot injektionsstället i 10–15 sekunder. Det kan 
eventuellt komma ut en droppe blod eller vätska vilket är helt normalt. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på plåster om du vill.

5. Kasta använt material

 • Kasta förbrukade injektionspennor enligt de anvisningar du fått från din sjuksköterska eller läkare.
 • Skyddslocken kan sorteras och slängas som hårdplast.
 • Fulla och förslutna behållare lämnar du till ditt apotek eller till din lokala ­miljöstation. Observera att lokala avvikelser kan förekomma! Hör efter med ditt apotek om vad som gäller där du bor.

Spruta

1. Ta fram det du behöver

 • Ta fram sprutan från kylskåpet 15–20 minuter före injektion.
 • Ta fram en spritsudd (finns i förpackningen).

OBS! Kontrollera även utgångsdatum. Använd inte pennan efter angiven månad och år.

2. Förbered injektionsstället

 • Välj ett nytt injektionsställe på lår eller mage, mer än 3 cm från den plats där HUMIRA senast injicerades och minst 5 cm från naveln.

OBS! Injicera aldrig i ett område som är rött, har blåmärken eller känns hårt då det kan tyda på en lokal infektion.

 • Tvätta händerna grundligt med tvål.
 • Torka av området med spritsudden och undvik därefter att vidröra området.

OBS! HUMIRA är en vätska som ska vara genomskinlig och färglös. Sprutan får inte användas om vätskan är grumlig, missfärgad, innehåller flagor, har varit fryst eller legat i direkt solljus. Använd inte heller sprutan om den tappats eller krossats.

3. Injicera

 • Ta bort skyddet från nålen och var försiktig så att den inte vidrör något. Skaka inte sprutan.
 • Tryck ihop den rengjorda huden med en hand och håll stadigt.
 • Ta sprutan med den andra handen och håll den i 45 graders vinkel mot huden.
 • Stick in nålen hela vägen in i huden med en snabb, kort rörelse.
 • Släpp taget om huden.
 • Tryck in sprutans kolv för att injicera HUMIRA. Det tar 2–5 sekunder att tömma sprutan.
 • Dra ut sprutan ur huden. Var försiktig och dra i samma vinkel.
 • Håll en bomullstuss mot injektionsstället i 10–15 sekunder. Det kan eventuellt komma ut en droppe blod eller vätska vilket är helt normalt. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på plåster om du vill.

4. Kasta använt material

 • Sätt inte tillbaka nålskyddet.
 • Klipp av nålen med Safe-Clip som du får på din mottagning.
 • Kassera sprutor och nålar enligt anvisningar som du fått av din sjuksköterska eller läkare.
 • Fulla och förslutna behållare lämnar du till ditt apotek eller till din lokala ­miljöstation. Observera att lokala avvikelser kan förekomma! Hör efter med ditt apotek om vad som gäller där du bor.
HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-04-08. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.