Effekt

Studier har visat att HUMIRA kan reducera eller hjälpa till att stoppa symtomen vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit, samt att kontinuerlig behandling kan förhindra att symtomen återkommer.

Vanligen märker patienten en förbättring med HUMIRA inom någon till några veckor. Behandlingssvaret kan dock variera från individ till individ. Effekten bör utvärderas efter 8-12 veckor.

Under tiden är det viktigt att patienten fortsätter att ta sina injektioner.

När läkemedlet börjar verka minskar de direkta besvären av sjukdomen. Dessutom har behandlingen en dokumenterat positiv inverkan på allmäntillståndet.

Mer information om effekten hos HUMIRA hittar du på Fass.se. Vill du fördjupa dig i de studier som ligger till grund för de olika indikationerna inom inflammatoriska tarmsjukdomar, se referenserna här nedan.

  • Colombel JF, Sandborn WJ, Rutgeerts P et al. Adalimumab for maintenance of Clinical response and remission in patients with Crohn’s disease: the CHARM trial. Gastroenterology 2007;132:52–65.
  • Haens et al. Rapid response to adalimumab in Crohn’s disease patients who have failed infliximab. Poster at DDW 2007, Washington DC, USA, maj 19–24, 2007.
  • Reinisch W et al. Adalimumab for induction of clinical remission in moderately to severely active ulcerative colitis: results of a randomised controlled trial. Gut 2011;60(6):780–7.
  • Sandborn WJ et al. Induction and maintenance of clinical remission by adalimumab in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis. Gastroenterology 2012;142:257–65.
  • Hyams JS et al. Safety and efficacy of adalimumab for moderate to severe Crohn’s disease in children. Gastroenterology. 2012;143(2):365–74.e2.

HUMIRA vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit

Resultat från kliniska prövningar av HUMIRA på vuxna patienter med måttlig eller svår Crohns sjukdom/ulcerös kolit visar på god effekt: HUMIRA hjälpte patienterna att uppnå remission både på kort och lång sikt (fass.se). HUMIRA kan vara ett alternativ för personer med Crohns sjukdom/ulcerös kolit som får otillräcklig effekt av sin nuvarande behandling eller som har slutat att svara på andra läkemedel, som kortison, immundämpande medicin (azatioprin) eller annan biologisk behandling, liksom för barn (från 6 år) med måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom som inte svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi, en kortikosteroid och en immunomodulerare eller som är intoleranta mot eller har kontraindikationer mot sådan behandling. För mer ingående information se Fass.se.

Snabb effekt

HUMIRA har en snabbt insättande effekt, studier där läkemedlet prövats vid CD eller UC visar att HUMIRA ger en statistiskt signifikant effekt gentemot placebo. Kliniskt svar uppnås vanligen inom 2-12 veckor. Fortsatt behandling av patienter som inte svarat inom 8-12 veckor rekommenderas ej.

Långvarig effekt

Det har också visat sig att HUMIRA har en långvarig effekt på patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom eller ulcerös kolit om de vid initiering svarat bra på behandlingen. Efter 3 års behandling med HUMIRA fortsätter en betydande majoritet (68-76%) av patienterna att befinna sig i klinisk remission (dvs fortsätter vara så gott som symtomfria).

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-04-08. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.