Om HUMIRA® (adalimumab)

Indikationer

Sedan den 14 juni 2007 är HUMIRA godkänt för behandling av svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna. Den 23 augusti 2012 utökades indikationen till behandling av både måttlig till svår, aktiv sjukdom. I april 2012 godkändes även HUMIRA för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna som inte svarat tillfredställande på konventionell behandling och sedan november 2012 är HUMIRA även godkänt för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos barn (från 6 år). HUMIRA kan tas i kombination med andra läkemedel eller som enda behandling.

En väldokumenterad behandling

Sedan HUMIRA registrerades 2003, har läkemedlet godkänts för behandling av en rad olika inflammatoriska sjukdomar i leder, tarm och hud och har idag 15 godkända indikationer (nov 2019).

HUMIRA har en väldokumenterad säkerhetsprofil med en publicerad säkerhetsanalys baserad på 78 kliniska studier på över 29000 patienter, samt en lång behandlingserfarenhet1. Mer än 1,2 miljon patienter behandlas idag med HUMIRA i 85 länder världen över2.

Utvecklingen av HUMIRA går kontinuerligt vidare. 

Human antikropp framställd med rekombinant teknik

HUMIRA är ett biologiskt läkemedel som används för behandling av autoimmuna sjukdomar där tumörnekrotiskfaktor (TNF) spelar en aktiv roll i sjukdomsförloppet. HUMIRA är ett läkemedel som binder sig till och blockerar effekten av TNF, vilket minskar inflammationen i tarmarna hos den som har t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

balans_2

Effekt och dosering

Resultat från kliniska prövningar har visat att TNF-hämmaren HUMIRA har god effekt och kan reducera eller hjälpa till att stoppa besvär vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kontinuerlig behandling kan även förhindra att sjukdomstecknen kommer tillbaka.

Dosering vid olika indikationer varierar, se Fass.se för exakt rekommendation.

Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom

De läkemedel som används vid inflammatoriska tarmsjukdomar kan indelas i olika grupper:

 • Aminosalicylsyra (5-ASA)
  Personer som har en lindrig variant av IBD kan klara sig helt utan behandling eller använda aminosalicylsyra i perioder. Den medicinska effekten av denna behandling är dock omdiskuterad vid CD men väl beprövad vid UC.
 • Kortison
  Kortison, som också kallas steroider, ges vid aktiv inflammatorisk tarmsjukdom. Behandlingen har ofta snabb effekt, men kan ge biverkningar på lång sikt. Därför ges kortison oftast under en begränsad tid. Beroende på sjukdomsaktivitet kan doser och former variera. Kortison kan ges som tabletter, lokal behandling i form av klysma (via ändtarmen) eller intravenöst (med dropp).
 • Immundämpande läkemedel (azatioprin och 6-MP)
  Andra preparat som används vid svårare fall av IBD är azatioprin och 6-MP.
 • Biologisk behandling
  TNF-hämmare
  TNF-hämmare som HUMIRA används för behandling av måttlig till svår IBD då tidigare behandling inte haft effekt eller tolererats. TNF-hämmarna verkar genom att blockera det inflammationsstimulerande proteinet TNF. Därmed dämpas den inflammatoriska aktiviteten och symtomen lindras. TNF-hämmarna är mycket väldokumenterade och har funnits i mer än 15 år. Idag finns TNF-hämmare i varianter som måste ges på sjukhus med hjälp av intravenöst dropp och andra som kan tas av patienten själv, med hjälp av en injektionspenna eller spruta.
  Annan avancerad behandling
  IL 12/23-hämmare (CD + UC), α4β7-hämmare (CD + UC) och JAK-hämmare (UC) är ytterligare behandlingsalternativ vid IBD och används oftast efter att man redan testat en TNF-hämmare.
1. Burmester GR, et al. Poster presenterad på the American College of Rheumatology Annual Meeting, 3-8 november, 2017, San Diego, USA.
2. AbbVie data on file, Juni 2019.
HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-04-08. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.