Länkar IBD

Nyttiga länkar

Vill du vidga dina vyer inom gastroenterologi och medicinska frågor kring IBD? Kanske någon av de här relaterade länkarna kan locka dig?

AbbVie.se

Den officiella sidan för läkemedelsföretaget bakom HUMIRA® (adalimumab) innehåller såväl information om aktuella satsningar inom gastroområdet som övriga indikationer och forskningsområden. Här kan du också beställa olika typer av patientmaterial. www.abbvie.se

Swibreg.se

Det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG arbetar för att öka kunskapen och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom. www.swibreg.se

Jagharibd.se

Denna hemsida vänder sig patienter med IBD-diagnos. jagharibd.se

Magotarm.se

Mag- och tarmförbundets hemsida vänder sig till personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående. magotarm.se

Unga Magar

Unga Magar, en del av Mag- och tarmförbundet,  är ett nätverk för unga vuxna med mag- och tarmproblem som arbetar för att ge stöd och sprida kunskap och förståelse om mag- och tarmproblem. magotarm.se/vad-vi-gor/ungamagar

Facebook-podden “pratamage”

Unga Magars satsning för att bryta tystnaden om olika mag-tarmsjukdomar. www.facebook.com/pratamagepodden

Stolta magar

Stolta Magar är en ideell organisation som arbetar för att förbättra livet för barn, ungdomar och unga vuxna med alla sorters mag- och tarmbesvär. www.stoltamagar.se

Svensk Gastroenterologisk Förening

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) bildades den 18:e december 1953 av läkare som var medicinskt och kirurgiskt inriktade på gastroenterologi. Föreningen har sedan dess representerat den svenska gastroenterologin i Sverige och utomlands. Idag har föreningen cirka 600 svenska läkare som medlemmar och arbetar med vetenskapliga frågor och utbildning. För mer information: 
www.svenskgastroenterologi.se

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige (FSGS)

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige, FSGS, är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse för gastroenterologisk vård. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. www.swenurse.se/bli-medlem

Medicinska publikationer

Söker du medicinska publikationer inom ett specifikt område, gå in på PubMeds samlade bibliotek. Där kan du söka på ämne, författare eller tidning för att hitta uppgifter relaterade till exempelvis Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.
 www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

Världskongressen

Den stora årliga världskongressen inom gastroenterologi är Digestive Desease Week. Hemsidan som är knuten till DDW är dessutom en stor kunskapsbank, med möjlighet att ladda ned alla föredragshållares manuskript, många relaterade till olika inflammatoriska tarmsjukdomar.
 www.ddw.org

ECCO (the European Crohn’s and Colitis Organization)

ECCO är en organisation som strävar efter att optimera omhändertagandet av patienter med IBD. Förutom att stödja utvecklingen av befintliga terapier arbetar man även för att ta fram nya och förbättrade riktlinjer för behandling. www.ecco-ibd.eu

Europeiskt nätverk

The European Society for Primary Care Gastroenterology (ESPCG) är det europeiska nätverket för gastroenterologi och har en hemsida där man kan se vilka forskningsprojekt som pågår i olika europeiska länder, många relaterade till olika inflammatoriska tarmsjukdomar. 
www.espcg.eu

Världsorganisationen

Många organisationer är relaterade till inflammatoriska tarmsjukdomar. Den stora världsorganisationen för gastroenterologi (WGO) samlar 103 länder och mer än 50 000 individuella medlemmar. Huvuduppgiften är att förbättra utbildningen och kunskapsnivån inom gastroenterologin internationellt. Deras stora världsuppdrag formuleras “Global Guardian of Digestive Health. Serving the World.”
 www.worldgastroenterology.org

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-04-08. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.