AbbVie Care – ett extra stöd för patienter som står på HUMIRA

På AbbVie vill vi hjälpa patienter som lever med kroniska inflammatoriska sjukdomar att leva ett så bra liv som möjligt. Det gör vi genom att tillhandahålla HUMIRA, ett av världens bäst dokumenterade läkemedel.

Med stöd av vården, olika patientföreträdare och ledande hälsopsykologer har vi även skapat AbbVie Care, ett individanpassat patientstödsprogram som syftar till att öka kunskapen, tryggheten och inte minst motivationen hos patienter som står på HUMIRA.

Förutom grundläggande information om vad man kan vänta sig av sin behandling, innehåller sidan råd om hur man bör äta och träna, tips för hur man sätter upp mål och information om hur man får kontakt med andra i samma situation som man själv. Sidan innehåller även olika verktyg för hur man tacklar problem och balanserar sina tankar.

En annan funktion är Koll på läget, en slags kontrollpanel där man som användare får en snabb överblick över den information man lämnat på sidan och där man enkelt kan följa sin egen utveckling.

Syftet med AbbVie Care är att vara ett komplement till den information patienten får på kliniken och fungera som ett extra stöd mellan besöken och i vardagen. Allt för att varje patient ska få ett så bra resultat av sin behandling som möjligt.

Intresserade patienter loggar in på sidan abbviecare.se, väljer vilken sjukdom som är aktuell och fyller sedan i ett kort formulär med sina uppgifter.

Patienten är därefter ansluten till AbbVie Care och kan ta del av programmets hela innehåll i den utsträckning han eller hon önskar.
HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.