Länkar IBD

Nyttiga länkar

Vill du vidga dina vyer inom gastroenterologi och medicinska frågor kring IBD? Kanske någon av de här relaterade länkarna kan locka dig?

AbbVie.se
Den officiella sidan för läkemedelsföretaget bakom HUMIRA innehåller såväl information om aktuella satsningar inom gastroområdet som övriga indikationer och forskningsområden. Här kan du också beställa olika typer av patientmaterial. www.abbvie.se

Swibreg.se
Det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG arbetar för att öka kunskapen och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom. www.swibreg.se

Jagharibd.se
Denna hemsida vänder sig patienter med IBD-diagnos. jagharibd.se

Magotarm.se
Mag- och tarmförbundets hemsida vänder sig till personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående. magotarm.se

Facebook-podden “pratamage”
Unga Magars satsning för att bryta tystnaden om olika mag-tarmsjukdomar. www.facebook.com/pratamagepodden

Stolta magar
Stolta Magar är en ideell organisation som arbetar för att förbättra livet för barn, ungdomar och unga vuxna med alla sorters mag- och tarmbesvär. www.stoltamagar.se

Svensk Gastroenterologisk Förening
Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) bildades den 18:e december 1953 av läkare som var medicinskt och kirurgiskt inriktade på gastroenterologi. Föreningen har sedan dess representerat den svenska gastroenterologin i Sverige och utomlands. Idag har föreningen cirka 600 svenska läkare som medlemmar och arbetar med vetenskapliga frågor och utbildning. För mer information: 
www.svenskgastroenterologi.se

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige (FSGS)
Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige, FSGS, är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse för gastroenterologisk vård. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. www.swenurse.se/fsgs

Medicinska publikationer
Söker du medicinska publikationer inom ett specifikt område, gå in på PubMeds samlade bibliotek. Där kan du söka på ämne, författare eller tidning för att hitta uppgifter relaterade till exempelvis Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.
 www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

Världskongressen
Den stora årliga världskongressen inom gastroenterologi är Digestive Desease Week. Hemsidan som är knuten till DDW är dessutom en stor kunskapsbank, med möjlighet att ladda ned alla föredragshållares manuskript, många relaterade till olika inflammatoriska tarmsjukdomar.
 www.ddw.org

ECCO (the European Crohn’s and Colitis Organization)
ECCO är en organisation som strävar efter att optimera omhändertagandet av patienter med IBD. Förutom att stödja utvecklingen av befintliga terapier arbetar man även för att ta fram nya och förbättrade riktlinjer för behandling. www.ecco-ibd.eu

Europeiskt nätverk
The European Society for Primary Care Gastroenterology (ESPCG) är det europeiska nätverket för gastroenterologi och har en hemsida där man kan se vilka forskningsprojekt som pågår i olika europeiska länder, många relaterade till olika inflammatoriska tarmsjukdomar. 
www.espcg.eu

Världsorganisationen
Många organisationer är relaterade till inflammatoriska tarmsjukdomar. Den stora världsorganisationen för gastroenterologi (WGO) samlar 103 länder och mer än 50 000 individuella medlemmar. Huvuduppgiften är att förbättra utbildningen och kunskapsnivån inom gastroenterologin internationellt. Deras stora världsuppdrag formuleras “Global Guardian of Digestive Health. Serving the World.”
 www.worldgastroenterology.org