Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy träder i kraft den 1 januari 2013

Sekretesspolicyn förklarar hur AbbVie AB,  (nedan kallad ”AbbVie”) hanterar personuppgifter som du lämnar till oss via webbplatser som kontrolleras av AbbVie och som är länkade till den här sekretesspolicyn (”AbbVies webbplatser”). Om inte annat uttryckligen anges, gäller inte sekretesspolicyn sådana personuppgifter som samlas in från dig offline, från AbbVie -webbplatser som inte är länkade till sekretesspolicyn, från personer bosatta i USA eller från tredje parters webbplatser till vilka AbbVies webbplatser kan vara länkade. Din användning av AbbVies webbplatser omfattas av denna sekretesspolicy och online-användarvillkoren.

Läs sekretesspolicyn innan du använder AbbVies webbplatser eller skickar personuppgifter till oss.

Vad menas med ”personuppgifter” i den här sekretesspolicyn?

”Personuppgifter” är information som identifierar dig eller som skulle kunna användas till att identifiera dig och som skickas till och/eller samlas in av AbbVies webbplatser. Exempel på personuppgifter är ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Hur samlar AbbVie in information online?

AbbVie samlar information på två sätt:

Personuppgifter som du skickar:

AbbVie samlar personuppgifter som du matar in i datafält på AbbVies webbplatser. Exempelvis kan du lämna uppgift om namn, postadress, e-postadress och/eller andra uppgifter för att få olika typer av information, registrera dig för AbbVies program, kontakta AbbVies kundtjänst eller svara på AbbVies enkäter. Skydda din integritet genom att inte lämna någon information som inte efterfrågas uttryckligen.

Passiv insamling av oidentifierbar information:

AbbVies webbplatser samlar information om dina besök på AbbVies webbplatser utan att du aktivt lämnar information. Oidentifierbar information kan samlas med användning av olika tekniker, som ”cookies” och ”web beacons”. Cookies är små textfiler som överförs till din dators hårddisk av en webbplats. Web beacons (även kallade genomskinliga GIF-bilder, pixeltaggar eller Internettaggar) hjälper AbbVie att känna igen en unik cookie på din webbläsare. Din webbläsare överför automatiskt viss sådan oidentifierbar information till AbbVies webbplatser, t.ex. URL för den webbplats du just besökte och den webbläsarversion som din dator använder. Passiva tekniker för informationsinsamling kan förenkla din användning av AbbVies webbplatser genom att göra det möjligt för AbbVies att tillhandahålla bättre service, anpassa AbbVies webbplatser på basis av dina preferenser, sammanställa statistik, analysera trender och på annat sätt administrera och förbättra AbbVies  webbplatser. Vissa funktioner på AbbVies webbplatser kanske inte fungerar utan passiva informationsinsamlingstekniker. Information som samlas in med sådana tekniker kan inte användas för att identifiera dig utan ytterligare identifierbar information och AbbVies kommer inte att koppla ihop identifierbar information med information som samlats in med passiva spårningstekniker. Begränsning eller avaktivering av spårningstekniker tas upp under rubriken ”Vilka alternativ har jag vad gäller AbbVies  sätt att samla in och använda mina personuppgifter?” nedan.

Under vilka omständigheter och för vilka syften kan AbbVie samla in och använda personuppgifter?

AbbVie kommer att använda de personuppgifter som du lämnar via AbbVies webbplatser till att besvara dina frågor och tillhandahålla effektiva kundtjänster. När du har matat in personuppgifter i ett formulär eller datafält på en av AbbVies webbplatser, kan AbbVies använda vissa identifierande tekniker som gör det möjligt för webbplatsen att ”komma ihåg” dina personliga preferenser, som sidor på webbplatsen som du besöker ofta och, om du väljer det, ditt användar-ID. Vi använder dina personuppgifter endast för sådana syften som att erbjuda dig möjligheten att få meddelanden om AbbVies produkter och tjänster, bjuda in dig att delta i enkäter om våra produkter eller för att underrätta dig om särskilda kampanjer om du på förhand har valt att få sådan information.

Sammanställer AbbVie personuppgifter?

AbbVie kan sammanställa personuppgifter för kunder som använder AbbVies webbplatser. Dessutom kan vi sammanställa information i icke-identifierbar form (aggregat/anonyma data) för att få hjälp att förbättra utformningen av AbbVies webbplatser och AbbVies produkter samt för att förbättra vår forskning och underlätta andra aspekter av vår verksamhet.

Vilka alternativ har jag vad gäller AbbVies sätt att samla in och använda mina personuppgifter?

Du kan alltid begränsa mängden och typen av personuppgifter som AbbVie får om dig genom att välja att inte mata in personuppgifter i våra formulär eller datafält på AbbVies webbplatser. Vissa av våra online-tjänster kan endast tillhandahållas om du lämnar korrekta personuppgifter till oss. Du kan också bli tillfrågad om du vill vara med på kontaktlistor för erbjudanden, kampanjer och tjänster som du kan ha intresse av.

Du kan få frågor om preferenser eller välja att klicka i rutor om du inte vill att AbbVies webbplatser ska använda spårningstekniker, som cookies, för att ”komma ihåg” dina personuppgifter, som ditt användar-ID eller din e-postadress, vid nästa besök. Vanligen får du emellertid inte möjlighet att välja bort spårningstekniker på de av AbbVies webbplatser som använder sådana för att samla oidentifierbar information. Vissa webbläsare ger dig möjlighet att begränsa eller avaktivera användning av spårningstekniker som samlar oidentifierbar information.

Vem kommer att få tillgång till mina personuppgifter?

De som kan få tillgång till dina personuppgifter är ett begränsat antal av AbbVies medarbetare, vissa företag med vilka AbbVie genomför gemensamma program och tredje parter som AbbVie har anlitat för att utföra vissa tjänster. Vi utbildar våra medarbetare om vikten av sekretess och hur de ska hantera kunddata korrekt och säkert. Om du registrerar dig för ett program som genomförs tillsammans med ett annat företag som kan behöva få tillgång till dina personuppgifter, har vi som praxis att be om ditt samtycke om det krävs enligt gällande lag. Vi kräver också att våra samarbetsparter behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och endast använder dina personuppgifter för att utföra tjänster för AbbVies räkning.

Förmedlar AbbVie personuppgifter till tredje parter?

Med undantag av vad som anges i detta avsnitt kommer AbbVie inte att överföra dina personuppgifter till tredje parter om du inte har fått möjlighet att välja detta. AbbVie  kan förmedla dina personuppgifter utan att du har valt det till tredje parter som utför tjänster för vår räkning. Det är AbbVies praxis att kräva att sådana tredje parter hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och använder dina personuppgifter endast för att utföra tjänster för AbbVies räkning och i enlighet med AbbVies instruktioner. AbbVie förbehåller sig dessutom rätten att röja dina personuppgifter på behörig begäran från myndigheter eller om det på annat sätt krävs enligt lag. I den händelse att AbbVie säljer någon produktlinje eller division, kommer dina personuppgifter att överföras till köparen endast om du samtycker till det, om det krävs enligt gällande lag, för att köparen ska kunna fortsätta att förse dig med information och tjänster.

Hur skyddar AbbVie dina personuppgifter?

Det är AbbVies praxis att skydda alla AbbVies webbplatser som samlar personuppgifter. Emellertid går det inte att garantera att personuppgifter som överförs via Internet är skyddade. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du överför personuppgifter över Internet. AbbVie kan inte garantera att obehöriga tredje parter inte får tillgång till dina personuppgifter. När du lämnar personuppgifter till AbbVie måste du därför väga fördelarna mot riskerna. På de av AbbVies webbplatser som omfattas av denna sekretesspolicy visas dessutom en varning när du länkar till en webbplats som inte kontrolleras av AbbVie. Innan du lämnar personuppgifter bör du kontrollera vilken sekretesspolicy som gäller för sådana tredje parters webbplatser.

Hur skyddar AbbVie barns personuppgifter?

AbbVies webbplatser samlar inte medvetet in personuppgifter från barn och använder inte sådana personuppgifter (vi definierar ”barn” som minderåriga under 13 år). Vi tillåter inte medvetet att barn beställer produkter, kommunicerar med oss eller använder våra online-tjänster. Om du är förälder och får kännedom om att ditt barn har lämnat information till oss, ber vi dig att kontakta oss på något av nedanstående sätt så kommer vi att samarbeta med dig för att komma till rätta med problemet.

Hur kan jag korrigera personuppgifter eller radera dem från aktuella kundregister?

Med din hjälp ser AbbVie till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan begära att dina personuppgifter tas bort, ändras eller korrigeras. Meddela oss dina önskemål på något av nedanstående sätt.

Hur länge sparar AbbVie personuppgifter?

I allmänhet kommer AbbVie endast att spara dina personuppgifter så lång tid som behövs för att fylla det syfte för vilket de samlades in, med förbehåll för gällande lagar om datalagringsperioder.

Hur kan jag kontakta AbbVie?

Om du har frågor om omfång, användning, ändring eller radering av personuppgifter som du har lämnat till oss eller om du vill välja bort framtida meddelanden från ett AbbVie-företag eller ett visst AbbVie-program, kan du kontakta oss genom att klicka på länken ”Kontakta oss” på den AbbVie-webbplats som du besöker eller genom att skicka e-post till webmaster@abbvie.com

Alternativt kan du skicka ett brev till följande adress:

AbbVie AB
Hemvärnsgatan 9, Solna
Box 1523
171 29 SOLNA

Vi ber dig att du i alla meddelanden till AbbVie anger den e-postadress som användes för registreringen (i förekommande fall), adressen till den AbbVie-webbplats på vilken du lämnade de personuppgifter som ditt ärende gäller (t.ex. AbbVie.com osv.) och en ingående förklaring av ditt ärende. Om du vill radera, ändra eller korrigera dina personuppgifter och kontaktar oss via e-post, ber vi dig att ange ”Begäran om radering” eller ”Begäran om ändring/korrigering”, beroende på ditt ärende, i fältet ”Ämne”. Vi gör vårt bästa för att snarast möjligt tillgodose alla rimliga önskemål.

Hur får jag veta om AbbVie har uppdaterat den här sekretesspolicyn?

Om AbbVie ändrar sin sekretesspraxis kommer en uppdaterad version av denna sekretesspolicy att spegla dessa ändringar och vi kommer att underrätta dig om sådana förändringar genom att uppdatera datumet för ikraftträdande på första raden i sekretesspolicyn. Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter, förbehåller sig AbbVie rätten att från tid till annan ändra denna sekretesspolicy så att den håller takten med tekniska framsteg, anpassas till rättsliga och regulatoriska ändringar och följer god affärssed.

Denna webbplats innehåller en översikt över våra svenska företag och verksamheter. Om du vill besöka AbbVies koncernwebbplats, klicka här: www.abbvie.com

Dec 2012 AC