Användarvillkor

AbbVie ABs Online-användarvillkor

Dag för dessa Online-användarvillkors ikraftträdande: 1 januari 2013

Dessa Online-användarvillkor reglerar din åtkomst till webbplatser kontrollerade av AbbVie AB  (härnedan kallat ”AbbVie”), som länkar till dessa Online-användarvillkor (kollektivt kallade ”AbbVie-webbplatser”). Dessa Online-användarvillkor är inte tillämpliga på AbbVie-webbplatser som inte länkar till dessa Online-användarvillkor, på personer bosatta i USA eller på tredjepartswebbplatser som AbbVie-webbplatser länkar till. Din användning av AbbVie-webbplatser regleras av dessa Online-användarvillkor och av Integritetspolicyn.

AbbVie förbehåller sig rätten att utan inverkan på dina rättigheter enligt tillämplig lag ändra dessa Online-användarvillkor på sätt som återspeglar tekniska framsteg, ändringar i lagstiftning och andra föreskrifter eller affärsmässighetsskäl. Om AbbVie ändrar dessa Online-användarvillkor, kommer ändringarna att framgå av en uppdaterad version av dessa Online-användarvillkor och vi kommer att underrätta dig om ändringarna genom att uppdatera dagen för ikraftträdande längst upp i dessa Online-användarvillkor. Genom att besöka eller använda AbbVie-webbplatserna intygar du att du har läst, förstår och accepterar att vara bunden av den gällande versionen av dessa Online-användarvillkor, som du kan ta del av när du besöker AbbVie-webbplatserna. Den enda åtgärd som du kan vidta om du inte accepterar dessa Online-användarvillkor eller är missnöjd med AbbVie-webbplatserna är att sluta använda denna AbbVie-webbplats.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR
Du är införstådd med och accepterar följande:

a. Trots att vi strävar efter att på AbbVie-webbplatserna redovisa uppgifter om den senaste utvecklingen när det gäller våra varor och tjänster samt annat som rör AbbVie, lämnar vi inga garantier för att någon del av informationen på AbbVie-webbplatserna är korrekt, ändamålsenlig eller lämplig. Var och en tar själv det fulla ansvaret och alla risker i samband med användning av AbbVie-webbplatserna. Informationen redovisas ”I BEFINTLIGT SKICK” och kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. AbbVie förbehåller sig rätten att när som helst och utan förhandsmeddelande göra tillägg, strykningar och ändringar i informationen på AbbVie-webbplatserna.

b. AbbVie gör inga utfästelser och lämnar inga garantier av något slag avseende informationen eller innehållet på AbbVie-webbplatserna. AbbVie friskriver sig härmed från alla uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier som uppstår genom lag, genom avtal eller på annat sätt, inbegripet men inte begränsat till garantier avseende säljbarhet, lämplighet för visst ändamål eller äganderätt samt garantier för att inga överträdelser har skett. AbbVie ska inte under några omständigheter vara skadeståndsskyldigt för någon form av skada, inbegripet men inte begränsat till direkt skada, indirekt skada, specifik skada (inbegripet förlorad handelsvinst), följdskada eller relaterad skada, som härrör från eller har samband med existensen eller användningen av AbbVie-webbplatserna och/eller informationen eller innehållet på AbbVie-webbplatserna, oavsett om AbbVie har underrättats om att sådan skada är möjlig.

c. AbbVie ansvarar inte, och lämnar inga garantier, för korrektheten, ändamålsenligheten, aktualiteten eller lämpligheten hos någon information eller något innehåll som erhållits från tredje part, inbegripet eventuella hyperlänkar till eller från tredjepartswebbplatser. Såvida inget annat anges på AbbVie-webbplatserna kommer AbbVie inte att redigera, censurera eller på annat sätt revidera innehåll som tillhandahållits av tredje part på elektroniska anslagstavlor, i chattrum eller i liknande forum på AbbVie-webbplatserna. Sådan information bör därför betraktas med misstänksamhet, och AbbVie ställer sig inte bakom den.

d. AbbVie-webbplatserna kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar AbbVies rådande förväntningar om framtida händelser och affärsverksamhetens utveckling. Dessa framåtblickande uttalanden är förbundna med risker och osäkerhetsfaktorer. Den faktiska utvecklingen eller de faktiska resultaten kan komma att skilja sig väsentligt från prognosen och påverkas av ett antal faktorer, inbegripet men inte begränsat till graden av framgång för pågående forskningsprogram, resultaten av pågående eller framtida kliniska prövningar, den pågående saluföringen av AbbVies produkter, tillsynsmyndigheternas godkännande av läkemedel, giltigheten hos och upprätthållandet av AbbVies patent, stabiliteten hos AbbVies affärsmässiga samarbeten samt den allmänna ekonomiska konjunkturen. AbbVie har för avsikt att regelbundet uppdatera AbbVie-webbplatserna men åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera någon del av innehållet.

DIN ANVÄNDNING
Du förstår, bekräftar och accepterar följande:

a. Genom att använda AbbVie-webbplatserna utfäster du dig att inte störa eller snappa upp vår elektroniska information på AbbVie-webbplatserna eller någon av våra servrar. Du utfäster dig också att inte försöka kringgå någon säkerhetsfunktion på AbbVie-webbplatserna och att följa alla tillämpliga lagar, bestämmelser och föreskrifter på lokal nivå, delstatsnivå, federal nivå och internationell nivå.

b. Du ger AbbVie rätten att på valfritt sätt – i överensstämmelse med dessa Online-användarvillkor och AbbVies Integritetspolicy – använda allt innehåll som du laddar upp till eller på annat sätt överför till AbbVie-webbplatserna, inbegripet men inte begränsat till att kopiera, visa upp, spela upp eller offentliggöra det i vilket format som helst, ändra det, införliva det i annat material eller skapa ett härlett verk baserat på det. Du avsäger dig, i den utsträckning som tillämplig lag medger detta, alla dina eventuella ideella rättigheter till innehåll som du laddar upp till eller på annat sätt överför till AbbVie-webbplatserna.

c. Om en användare av AbbVie-webbplatserna lämnar ett meddelande (t.ex. feedback, frågor, kommentarer, förslag eller idéer) till AbbVie muntligen, skriftligen eller elektroniskt, ska detta inte innebära att informationen blir konfidentiell såvida inte AbbVie uttryckligen och i förväg har godtagit detta. Om någon AbbVie-webbplats kräver eller begär att sådan information ska lämnas, och denna information innehåller personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e‑postadress), ska AbbVie inhämta, använda och bevara personuppgifterna på ett sätt som är förenligt med vår Integritetspolicy. Annars ska sådana meddelanden och all information som lämnas i dessa betraktas som icke-konfidentiella, varvid det ska stå AbbVie fritt att återge, offentliggöra eller på annat sätt använda sådan information för valfritt ändamål, inbegripet men inte begränsat till forskning, utveckling, produktion, användning och försäljning av produkter där informationen ingår. Den som sänder information till AbbVie bär det fulla ansvaret för dess innehåll, inbegripet för att den är sanningsenlig och korrekt samt att den inte innebär något intrång i någon annans äganderätt eller rätt till sitt privatliv.

PRODUKTMÄRKNING
Produktnamn, produktbeskrivningar och produktmärkning kan härröra från USA eller från något tredje land som inte är det land där du är bosatt. Det är möjligt att en viss produkt inte finns tillgänglig i alla länder eller att den tillhandahålls under ett annat varumärke, i andra styrkor eller för andra indikationer. Många av de produkter som räknas upp lämnas endast ut mot recept från vårdpersonal på din ort. Ingen styrelseledamot, anställd, agent eller företrädare för AbbVie, dess dotterbolag eller dess närstående bolag ägnar sig åt medicinsk rådgivning, diagnostisering, behandling eller andra medicinska tjänster som på något sätt skapar ett läkare–patient-förhållande genom AbbVie-webbplatserna, utom i den mån som AbbVie uttryckligen har angett och godkänt detta i förväg.

IMMATERIELL EGENDOM
Informationen, dokumenten och det därtill knutna grafiska materialet på AbbVie-webbplatserna (”Informationen”) är uteslutande AbbVies egendom, bortsett från information som har tillhandahållits av tredjepartsleverantörer enligt avtal med AbbVie. Det är tillåtet att använda Informationen under förutsättning att 1) det upphovsrättsliga meddelandet ovan återges på samtliga exemplar, 2) Informationen endast används i informativt och icke-kommersiellt eller personligt syfte, 3) Informationen inte ändras på något sätt och 4) inget grafiskt material som finns på denna AbbVie-webbplats används separat från den tillhörande texten. AbbVie är inte ansvarigt för innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer, och du får inte distribuera sådant material utan tillstånd av den som har upphovsrätten till det. Bortsett från den tillåtelse som lämnas ovan, tilldelas ingen person någon uttrycklig eller underförstådd licens eller rättighet inom ramen för något patent, något varumärke eller någon annan äganderättighet tillhörande AbbVie.

Användning av varumärken, handelsnamn, produktutseenden och produkter tillhörande AbbVie på AbbVie-webbplatserna får inte ske utan skriftligt förhandstillstånd från AbbVie, utom i syfte att identifiera bolagets varor eller tjänster.

INTEGRITET OCH SÄKERHET
AbbVie är angeläget om att slå vakt om din integritet på nätet. Vi förstår hur viktig den personliga integriteten är för våra kunder och för dem som besöker AbbVie-webbplatserna. Vår användning av personuppgifter regleras av vår Integritetspolicy; genom att besöka och använda AbbVie-webbplatserna accepterar du att vara bunden av den Integritetspolicyn.

Du är införstådd med och accepterar att AbbVie visserligen har vidtagit skyddsåtgärder för att förhindra olovlig åtkomst eller uppsnappande men att det inte finns någon absolut garanti för säkerheten i samband med att du överför personuppgifter till AbbVie-webbplatserna. Om det trots våra ansträngningar skulle inträffa ett uppsnappande eller en olovlig åtkomst, vilket är osannolikt, ska AbbVie inte vara ansvarigt för uppsnappandet eller den olovliga åtkomsten eller för direkt skada, indirekt skada, specifik skada, relaterad skada eller följdskada (inbegripet förlorad handelsvinst) som en kund eller användare drabbas av, även om AbbVie tidigare har underrättats om att sådan skada är möjlig. AbbVie garanterar inte, vare sig uttryckligen eller underförstått, att den information som en kund lämnar inte blir uppsnappad eller föremål för olovlig åtkomst, och AbbVie lämnar inte heller några underförstådda garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål. Varje kund ansvarar för att hemlighålla sitt eget lösenord.

ANSVARSBEGRÄNSNING
AbbVie tar inget ansvar för det material, den information och de åsikter som redovisas på, läggs upp på eller på annat sätt är tillgängliga via AbbVie-webbplatserna. Om du förlitar dig på detta material, denna information eller dessa åsikter, gör du det helt på egen risk. AbbVie friskriver sig från allt ansvar för skada till följd av användning av AbbVie-webbplatserna eller innehållet på dessa.

AbbVie-webbplatserna, dessas innehåll och de varor och tjänster som tillhandahålls eller finns tillgängliga via AbbVie-webbplatserna tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet”, med alla eventuella defekter. Varken AbbVie eller dess leverantörer eller deras respektive styrelseledamöter, anställda eller agenter (nedan kallade ”AbbVieparter”) ska under några som helst omständigheter vara skadeståndsskyldiga enligt någon rättslig teori för skador av något slag som uppstår till följd av eller i samband med din användning av, eller din avsaknad av möjlighet att använda, AbbVie-webbplatserna, webbplatsinnehållet, tjänster som tillhandahålls på eller via AbbVie-webbplatserna eller någon länkad webbplats, inbegripet specifik skada, indirekt skada, skadestånd med bestraffande syfte, relaterad skada, skadestånd med avskräckande syfte eller följdskada, inbegripet men inte begränsat till personskador, förlorad handelsvinst och skada orsakad av försening, driftavbrott, virus, radering av filer eller elektroniska meddelanden samt fel, utelämnanden eller andra fall av bristande korrekthet på AbbVie-webbplatserna eller i dessas innehåll, oavsett om AbbVie har varit försumligt och oavsett om AbbVie har underrättats om att någon sådan skada är möjlig.

Du accepterar att du, oaktat eventuell tillämplig lag med motsatt innebörd, inte kan väcka talan med hänvisning till omständigheter som härrör från eller har samband med AbbVie-webbplatserna eller dessa Online-användarvillkor senare än ett (1) år efter det att dessa omständigheter uppstod.

Observera att det kan finnas ytterligare rättsliga meddelanden, ansvarsfriskrivningar och villkor som är tillämpliga på AbbVie-webbplatserna.

ALLMÄNT
Du accepterar att dessa Online-användarvillkor och Integritetspolicyn beskriver hela avtalet oss emellan med avseende på avtalsföremålet. AbbVie-webbplatserna har skapats och drivs under lagarna i delstaten Illinois. Lagarna i delstaten Illinois reglerar de villkor som anges i dessa Online-användarvillkor på så sätt att lagarna i delstaten Illinois inte åsidosätts av tillämplig tvingande lag, t.ex. konsumentskyddslagstiftning som är tillämplig på dig. För det fall att behörig domstol skulle finna att någon bestämmelse i dessa Online-användarvillkor är ogiltig eller inte kan tillämpas, accepterar du att de övriga bestämmelserna i dessa Online-användarvillkor ska förbli helt och hållet i kraft.

Denna webbplats ger en översikt över vår verksamhet i Skandinavien. Om du vill besöka AbbVies bolagswebbplats, kan du klicka här: www.abbvie.com

Terms of use AbbVie 2013